User:Billy Lwong/Trang chính mới

From ChoralWiki
Jump to: navigation, search
Chào mừng bạn vào thăm ChoralWiki, trang chích của Choral Public Domain Library!
Thành lập vào tháng mười hai 1998, CPDL đã đăng thành ChoralWiki từ tháng Tám 2005.
Nơi đây bạn có thể tìm thấy các tác phẩm thánh ca / hợp xướng, văn bản, bản dịch, và các thông tin hữu ích khác.


 Cộng đồng   Diễn đàn   Bảng tin   Trợ giúp 

  Đây là trang Khách tham quan ChoralWiki. Kích vào đây để sang trang Cộng tác viên ChoralWiki 

Tìm kiếm ChoralWiki

"Phù hợp chính xác" cho kết quả gần hơn so với "Từ khoá dò tìm". Xem Mách nước tìm kiếm nâng cao. Question.gif.

Nhạc Phụng niên

Browse ChoralWiki

CPDL composers

(3340 composers with scores available)

Scores at ChoralWiki

(33012 score pages, 2154 new this year)

Volunteer at CPDL

Editors, translators, and other help needed. Add scores - before submitting a score, please read the score submission guide.

You must Register/Login at the Contributor ChoralWiki to edit pages and add scores

Các ngôn ngữ khác

Các liên kết đến các trang web được dịch sang ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh:

Tin tức CPDL

Bài viết mới: Năm nayNăm trướcThư khố

Most recent scores

(122 editions posted this month, including 95 new works)

The DPL extension (version 2.3.0) produced a SQL statement which lead to a Database error.
The reason may be an internal error of DPL or an error which you made,
especially when using DPL options like titleregexp.
Query text is:
SELECT DISTINCT `wikipage`.page_namespace AS page_namespace,`wikipage`.page_title AS page_title,`wikipage`.page_id AS page_id, REPLACE(CONCAT( IF(`wikipage`.page_namespace=0, , CONCAT(CASE `wikipage`.page_namespace WHEN 1 THEN 'Talk' WHEN 2 THEN 'User' WHEN 3 THEN 'User_talk' WHEN 4 THEN 'ChoralWiki' WHEN 5 THEN 'ChoralWiki_talk' WHEN 6 THEN 'File' WHEN 7 THEN 'File_talk' WHEN 8 THEN 'MediaWiki' WHEN 9 THEN 'MediaWiki_talk' WHEN 10 THEN 'Template' WHEN 11 THEN 'Template_talk' WHEN 12 THEN 'Help' WHEN 13 THEN 'Help_talk' WHEN 14 THEN 'Category' WHEN 15 THEN 'Category_talk' WHEN 100 THEN 'Request' WHEN 101 THEN 'Request_talk' WHEN 102 THEN 'Archived' WHEN 103 THEN 'Archived_talk' WHEN 104 THEN 'Form' WHEN 105 THEN 'Form_talk' WHEN 106 THEN 'Form' WHEN 107 THEN 'Form_talk' WHEN 122 THEN 'HTML' WHEN 123 THEN 'HTML_talk' END, ':')), `wikipage`.page_title), '_', ' ') AS sortkey, `wikipage`.page_counter AS page_counter FROM `wikipage` INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl0 ON `wikipage`.page_id=cl0.cl_from AND (cl0.cl_to='Sheet_music') INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl1 ON `wikipage`.page_id=cl1.cl_from AND (cl1.cl_to='Posted_2019-10-18') WHERE 1=1 AND `wikipage`.page_is_redirect=0 ORDER BY sortkey ASC LIMIT 2000 OFFSET 0

Error message is:

The DPL extension (version 2.3.0) produced a SQL statement which lead to a Database error.
The reason may be an internal error of DPL or an error which you made,
especially when using DPL options like titleregexp.
Query text is:
SELECT DISTINCT `wikipage`.page_namespace AS page_namespace,`wikipage`.page_title AS page_title,`wikipage`.page_id AS page_id, REPLACE(CONCAT( IF(`wikipage`.page_namespace=0, , CONCAT(CASE `wikipage`.page_namespace WHEN 1 THEN 'Talk' WHEN 2 THEN 'User' WHEN 3 THEN 'User_talk' WHEN 4 THEN 'ChoralWiki' WHEN 5 THEN 'ChoralWiki_talk' WHEN 6 THEN 'File' WHEN 7 THEN 'File_talk' WHEN 8 THEN 'MediaWiki' WHEN 9 THEN 'MediaWiki_talk' WHEN 10 THEN 'Template' WHEN 11 THEN 'Template_talk' WHEN 12 THEN 'Help' WHEN 13 THEN 'Help_talk' WHEN 14 THEN 'Category' WHEN 15 THEN 'Category_talk' WHEN 100 THEN 'Request' WHEN 101 THEN 'Request_talk' WHEN 102 THEN 'Archived' WHEN 103 THEN 'Archived_talk' WHEN 104 THEN 'Form' WHEN 105 THEN 'Form_talk' WHEN 106 THEN 'Form' WHEN 107 THEN 'Form_talk' WHEN 122 THEN 'HTML' WHEN 123 THEN 'HTML_talk' END, ':')), `wikipage`.page_title), '_', ' ') AS sortkey, `wikipage`.page_counter AS page_counter FROM `wikipage` INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl0 ON `wikipage`.page_id=cl0.cl_from AND (cl0.cl_to='Sheet_music') INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl1 ON `wikipage`.page_id=cl1.cl_from AND (cl1.cl_to='Posted_2019-10-17') WHERE 1=1 AND `wikipage`.page_is_redirect=0 ORDER BY sortkey ASC LIMIT 2000 OFFSET 0

Error message is:

The DPL extension (version 2.3.0) produced a SQL statement which lead to a Database error.
The reason may be an internal error of DPL or an error which you made,
especially when using DPL options like titleregexp.
Query text is:
SELECT DISTINCT `wikipage`.page_namespace AS page_namespace,`wikipage`.page_title AS page_title,`wikipage`.page_id AS page_id, REPLACE(CONCAT( IF(`wikipage`.page_namespace=0, , CONCAT(CASE `wikipage`.page_namespace WHEN 1 THEN 'Talk' WHEN 2 THEN 'User' WHEN 3 THEN 'User_talk' WHEN 4 THEN 'ChoralWiki' WHEN 5 THEN 'ChoralWiki_talk' WHEN 6 THEN 'File' WHEN 7 THEN 'File_talk' WHEN 8 THEN 'MediaWiki' WHEN 9 THEN 'MediaWiki_talk' WHEN 10 THEN 'Template' WHEN 11 THEN 'Template_talk' WHEN 12 THEN 'Help' WHEN 13 THEN 'Help_talk' WHEN 14 THEN 'Category' WHEN 15 THEN 'Category_talk' WHEN 100 THEN 'Request' WHEN 101 THEN 'Request_talk' WHEN 102 THEN 'Archived' WHEN 103 THEN 'Archived_talk' WHEN 104 THEN 'Form' WHEN 105 THEN 'Form_talk' WHEN 106 THEN 'Form' WHEN 107 THEN 'Form_talk' WHEN 122 THEN 'HTML' WHEN 123 THEN 'HTML_talk' END, ':')), `wikipage`.page_title), '_', ' ') AS sortkey, `wikipage`.page_counter AS page_counter FROM `wikipage` INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl0 ON `wikipage`.page_id=cl0.cl_from AND (cl0.cl_to='Sheet_music') INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl1 ON `wikipage`.page_id=cl1.cl_from AND (cl1.cl_to='Posted_2019-10-16') WHERE 1=1 AND `wikipage`.page_is_redirect=0 ORDER BY sortkey ASC LIMIT 2000 OFFSET 0

Error message is:

The DPL extension (version 2.3.0) produced a SQL statement which lead to a Database error.
The reason may be an internal error of DPL or an error which you made,
especially when using DPL options like titleregexp.
Query text is:
SELECT DISTINCT `wikipage`.page_namespace AS page_namespace,`wikipage`.page_title AS page_title,`wikipage`.page_id AS page_id, REPLACE(CONCAT( IF(`wikipage`.page_namespace=0, , CONCAT(CASE `wikipage`.page_namespace WHEN 1 THEN 'Talk' WHEN 2 THEN 'User' WHEN 3 THEN 'User_talk' WHEN 4 THEN 'ChoralWiki' WHEN 5 THEN 'ChoralWiki_talk' WHEN 6 THEN 'File' WHEN 7 THEN 'File_talk' WHEN 8 THEN 'MediaWiki' WHEN 9 THEN 'MediaWiki_talk' WHEN 10 THEN 'Template' WHEN 11 THEN 'Template_talk' WHEN 12 THEN 'Help' WHEN 13 THEN 'Help_talk' WHEN 14 THEN 'Category' WHEN 15 THEN 'Category_talk' WHEN 100 THEN 'Request' WHEN 101 THEN 'Request_talk' WHEN 102 THEN 'Archived' WHEN 103 THEN 'Archived_talk' WHEN 104 THEN 'Form' WHEN 105 THEN 'Form_talk' WHEN 106 THEN 'Form' WHEN 107 THEN 'Form_talk' WHEN 122 THEN 'HTML' WHEN 123 THEN 'HTML_talk' END, ':')), `wikipage`.page_title), '_', ' ') AS sortkey, `wikipage`.page_counter AS page_counter FROM `wikipage` INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl0 ON `wikipage`.page_id=cl0.cl_from AND (cl0.cl_to='Sheet_music') INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl1 ON `wikipage`.page_id=cl1.cl_from AND (cl1.cl_to='Posted_2019-10-15') WHERE 1=1 AND `wikipage`.page_is_redirect=0 ORDER BY sortkey ASC LIMIT 2000 OFFSET 0

Error message is:

The DPL extension (version 2.3.0) produced a SQL statement which lead to a Database error.
The reason may be an internal error of DPL or an error which you made,
especially when using DPL options like titleregexp.
Query text is:
SELECT DISTINCT `wikipage`.page_namespace AS page_namespace,`wikipage`.page_title AS page_title,`wikipage`.page_id AS page_id, REPLACE(CONCAT( IF(`wikipage`.page_namespace=0, , CONCAT(CASE `wikipage`.page_namespace WHEN 1 THEN 'Talk' WHEN 2 THEN 'User' WHEN 3 THEN 'User_talk' WHEN 4 THEN 'ChoralWiki' WHEN 5 THEN 'ChoralWiki_talk' WHEN 6 THEN 'File' WHEN 7 THEN 'File_talk' WHEN 8 THEN 'MediaWiki' WHEN 9 THEN 'MediaWiki_talk' WHEN 10 THEN 'Template' WHEN 11 THEN 'Template_talk' WHEN 12 THEN 'Help' WHEN 13 THEN 'Help_talk' WHEN 14 THEN 'Category' WHEN 15 THEN 'Category_talk' WHEN 100 THEN 'Request' WHEN 101 THEN 'Request_talk' WHEN 102 THEN 'Archived' WHEN 103 THEN 'Archived_talk' WHEN 104 THEN 'Form' WHEN 105 THEN 'Form_talk' WHEN 106 THEN 'Form' WHEN 107 THEN 'Form_talk' WHEN 122 THEN 'HTML' WHEN 123 THEN 'HTML_talk' END, ':')), `wikipage`.page_title), '_', ' ') AS sortkey, `wikipage`.page_counter AS page_counter FROM `wikipage` INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl0 ON `wikipage`.page_id=cl0.cl_from AND (cl0.cl_to='Sheet_music') INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl1 ON `wikipage`.page_id=cl1.cl_from AND (cl1.cl_to='Posted_2019-10-14') WHERE 1=1 AND `wikipage`.page_is_redirect=0 ORDER BY sortkey ASC LIMIT 2000 OFFSET 0

Error message is:

The DPL extension (version 2.3.0) produced a SQL statement which lead to a Database error.
The reason may be an internal error of DPL or an error which you made,
especially when using DPL options like titleregexp.
Query text is:
SELECT DISTINCT `wikipage`.page_namespace AS page_namespace,`wikipage`.page_title AS page_title,`wikipage`.page_id AS page_id, REPLACE(CONCAT( IF(`wikipage`.page_namespace=0, , CONCAT(CASE `wikipage`.page_namespace WHEN 1 THEN 'Talk' WHEN 2 THEN 'User' WHEN 3 THEN 'User_talk' WHEN 4 THEN 'ChoralWiki' WHEN 5 THEN 'ChoralWiki_talk' WHEN 6 THEN 'File' WHEN 7 THEN 'File_talk' WHEN 8 THEN 'MediaWiki' WHEN 9 THEN 'MediaWiki_talk' WHEN 10 THEN 'Template' WHEN 11 THEN 'Template_talk' WHEN 12 THEN 'Help' WHEN 13 THEN 'Help_talk' WHEN 14 THEN 'Category' WHEN 15 THEN 'Category_talk' WHEN 100 THEN 'Request' WHEN 101 THEN 'Request_talk' WHEN 102 THEN 'Archived' WHEN 103 THEN 'Archived_talk' WHEN 104 THEN 'Form' WHEN 105 THEN 'Form_talk' WHEN 106 THEN 'Form' WHEN 107 THEN 'Form_talk' WHEN 122 THEN 'HTML' WHEN 123 THEN 'HTML_talk' END, ':')), `wikipage`.page_title), '_', ' ') AS sortkey, `wikipage`.page_counter AS page_counter FROM `wikipage` INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl0 ON `wikipage`.page_id=cl0.cl_from AND (cl0.cl_to='Sheet_music') INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl1 ON `wikipage`.page_id=cl1.cl_from AND (cl1.cl_to='Posted_2019-10-13') WHERE 1=1 AND `wikipage`.page_is_redirect=0 ORDER BY sortkey ASC LIMIT 2000 OFFSET 0

Error message is:

The DPL extension (version 2.3.0) produced a SQL statement which lead to a Database error.
The reason may be an internal error of DPL or an error which you made,
especially when using DPL options like titleregexp.
Query text is:
SELECT DISTINCT `wikipage`.page_namespace AS page_namespace,`wikipage`.page_title AS page_title,`wikipage`.page_id AS page_id, REPLACE(CONCAT( IF(`wikipage`.page_namespace=0, , CONCAT(CASE `wikipage`.page_namespace WHEN 1 THEN 'Talk' WHEN 2 THEN 'User' WHEN 3 THEN 'User_talk' WHEN 4 THEN 'ChoralWiki' WHEN 5 THEN 'ChoralWiki_talk' WHEN 6 THEN 'File' WHEN 7 THEN 'File_talk' WHEN 8 THEN 'MediaWiki' WHEN 9 THEN 'MediaWiki_talk' WHEN 10 THEN 'Template' WHEN 11 THEN 'Template_talk' WHEN 12 THEN 'Help' WHEN 13 THEN 'Help_talk' WHEN 14 THEN 'Category' WHEN 15 THEN 'Category_talk' WHEN 100 THEN 'Request' WHEN 101 THEN 'Request_talk' WHEN 102 THEN 'Archived' WHEN 103 THEN 'Archived_talk' WHEN 104 THEN 'Form' WHEN 105 THEN 'Form_talk' WHEN 106 THEN 'Form' WHEN 107 THEN 'Form_talk' WHEN 122 THEN 'HTML' WHEN 123 THEN 'HTML_talk' END, ':')), `wikipage`.page_title), '_', ' ') AS sortkey, `wikipage`.page_counter AS page_counter FROM `wikipage` INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl0 ON `wikipage`.page_id=cl0.cl_from AND (cl0.cl_to='Sheet_music') INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl1 ON `wikipage`.page_id=cl1.cl_from AND (cl1.cl_to='Posted_2019-10-12') WHERE 1=1 AND `wikipage`.page_is_redirect=0 ORDER BY sortkey ASC LIMIT 2000 OFFSET 0

Error message is:

The DPL extension (version 2.3.0) produced a SQL statement which lead to a Database error.
The reason may be an internal error of DPL or an error which you made,
especially when using DPL options like titleregexp.
Query text is:
SELECT DISTINCT `wikipage`.page_namespace AS page_namespace,`wikipage`.page_title AS page_title,`wikipage`.page_id AS page_id, REPLACE(CONCAT( IF(`wikipage`.page_namespace=0, , CONCAT(CASE `wikipage`.page_namespace WHEN 1 THEN 'Talk' WHEN 2 THEN 'User' WHEN 3 THEN 'User_talk' WHEN 4 THEN 'ChoralWiki' WHEN 5 THEN 'ChoralWiki_talk' WHEN 6 THEN 'File' WHEN 7 THEN 'File_talk' WHEN 8 THEN 'MediaWiki' WHEN 9 THEN 'MediaWiki_talk' WHEN 10 THEN 'Template' WHEN 11 THEN 'Template_talk' WHEN 12 THEN 'Help' WHEN 13 THEN 'Help_talk' WHEN 14 THEN 'Category' WHEN 15 THEN 'Category_talk' WHEN 100 THEN 'Request' WHEN 101 THEN 'Request_talk' WHEN 102 THEN 'Archived' WHEN 103 THEN 'Archived_talk' WHEN 104 THEN 'Form' WHEN 105 THEN 'Form_talk' WHEN 106 THEN 'Form' WHEN 107 THEN 'Form_talk' WHEN 122 THEN 'HTML' WHEN 123 THEN 'HTML_talk' END, ':')), `wikipage`.page_title), '_', ' ') AS sortkey, `wikipage`.page_counter AS page_counter FROM `wikipage` INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl0 ON `wikipage`.page_id=cl0.cl_from AND (cl0.cl_to='Sheet_music') INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl1 ON `wikipage`.page_id=cl1.cl_from AND (cl1.cl_to='Posted_2019-10-11') WHERE 1=1 AND `wikipage`.page_is_redirect=0 ORDER BY sortkey ASC LIMIT 2000 OFFSET 0

Error message is:

The DPL extension (version 2.3.0) produced a SQL statement which lead to a Database error.
The reason may be an internal error of DPL or an error which you made,
especially when using DPL options like titleregexp.
Query text is:
SELECT DISTINCT `wikipage`.page_namespace AS page_namespace,`wikipage`.page_title AS page_title,`wikipage`.page_id AS page_id, REPLACE(CONCAT( IF(`wikipage`.page_namespace=0, , CONCAT(CASE `wikipage`.page_namespace WHEN 1 THEN 'Talk' WHEN 2 THEN 'User' WHEN 3 THEN 'User_talk' WHEN 4 THEN 'ChoralWiki' WHEN 5 THEN 'ChoralWiki_talk' WHEN 6 THEN 'File' WHEN 7 THEN 'File_talk' WHEN 8 THEN 'MediaWiki' WHEN 9 THEN 'MediaWiki_talk' WHEN 10 THEN 'Template' WHEN 11 THEN 'Template_talk' WHEN 12 THEN 'Help' WHEN 13 THEN 'Help_talk' WHEN 14 THEN 'Category' WHEN 15 THEN 'Category_talk' WHEN 100 THEN 'Request' WHEN 101 THEN 'Request_talk' WHEN 102 THEN 'Archived' WHEN 103 THEN 'Archived_talk' WHEN 104 THEN 'Form' WHEN 105 THEN 'Form_talk' WHEN 106 THEN 'Form' WHEN 107 THEN 'Form_talk' WHEN 122 THEN 'HTML' WHEN 123 THEN 'HTML_talk' END, ':')), `wikipage`.page_title), '_', ' ') AS sortkey, `wikipage`.page_counter AS page_counter FROM `wikipage` INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl0 ON `wikipage`.page_id=cl0.cl_from AND (cl0.cl_to='Sheet_music') INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl1 ON `wikipage`.page_id=cl1.cl_from AND (cl1.cl_to='Posted_2019-10-10') WHERE 1=1 AND `wikipage`.page_is_redirect=0 ORDER BY sortkey ASC LIMIT 2000 OFFSET 0

Error message is:

The DPL extension (version 2.3.0) produced a SQL statement which lead to a Database error.
The reason may be an internal error of DPL or an error which you made,
especially when using DPL options like titleregexp.
Query text is:
SELECT DISTINCT `wikipage`.page_namespace AS page_namespace,`wikipage`.page_title AS page_title,`wikipage`.page_id AS page_id, REPLACE(CONCAT( IF(`wikipage`.page_namespace=0, , CONCAT(CASE `wikipage`.page_namespace WHEN 1 THEN 'Talk' WHEN 2 THEN 'User' WHEN 3 THEN 'User_talk' WHEN 4 THEN 'ChoralWiki' WHEN 5 THEN 'ChoralWiki_talk' WHEN 6 THEN 'File' WHEN 7 THEN 'File_talk' WHEN 8 THEN 'MediaWiki' WHEN 9 THEN 'MediaWiki_talk' WHEN 10 THEN 'Template' WHEN 11 THEN 'Template_talk' WHEN 12 THEN 'Help' WHEN 13 THEN 'Help_talk' WHEN 14 THEN 'Category' WHEN 15 THEN 'Category_talk' WHEN 100 THEN 'Request' WHEN 101 THEN 'Request_talk' WHEN 102 THEN 'Archived' WHEN 103 THEN 'Archived_talk' WHEN 104 THEN 'Form' WHEN 105 THEN 'Form_talk' WHEN 106 THEN 'Form' WHEN 107 THEN 'Form_talk' WHEN 122 THEN 'HTML' WHEN 123 THEN 'HTML_talk' END, ':')), `wikipage`.page_title), '_', ' ') AS sortkey, `wikipage`.page_counter AS page_counter FROM `wikipage` INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl0 ON `wikipage`.page_id=cl0.cl_from AND (cl0.cl_to='Sheet_music') INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl1 ON `wikipage`.page_id=cl1.cl_from AND (cl1.cl_to='Posted_2019-10-09') WHERE 1=1 AND `wikipage`.page_is_redirect=0 ORDER BY sortkey ASC LIMIT 2000 OFFSET 0

Error message is:

The DPL extension (version 2.3.0) produced a SQL statement which lead to a Database error.
The reason may be an internal error of DPL or an error which you made,
especially when using DPL options like titleregexp.
Query text is:
SELECT DISTINCT `wikipage`.page_namespace AS page_namespace,`wikipage`.page_title AS page_title,`wikipage`.page_id AS page_id, REPLACE(CONCAT( IF(`wikipage`.page_namespace=0, , CONCAT(CASE `wikipage`.page_namespace WHEN 1 THEN 'Talk' WHEN 2 THEN 'User' WHEN 3 THEN 'User_talk' WHEN 4 THEN 'ChoralWiki' WHEN 5 THEN 'ChoralWiki_talk' WHEN 6 THEN 'File' WHEN 7 THEN 'File_talk' WHEN 8 THEN 'MediaWiki' WHEN 9 THEN 'MediaWiki_talk' WHEN 10 THEN 'Template' WHEN 11 THEN 'Template_talk' WHEN 12 THEN 'Help' WHEN 13 THEN 'Help_talk' WHEN 14 THEN 'Category' WHEN 15 THEN 'Category_talk' WHEN 100 THEN 'Request' WHEN 101 THEN 'Request_talk' WHEN 102 THEN 'Archived' WHEN 103 THEN 'Archived_talk' WHEN 104 THEN 'Form' WHEN 105 THEN 'Form_talk' WHEN 106 THEN 'Form' WHEN 107 THEN 'Form_talk' WHEN 122 THEN 'HTML' WHEN 123 THEN 'HTML_talk' END, ':')), `wikipage`.page_title), '_', ' ') AS sortkey, `wikipage`.page_counter AS page_counter FROM `wikipage` INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl0 ON `wikipage`.page_id=cl0.cl_from AND (cl0.cl_to='Sheet_music') INNER JOIN `wikicategorylinks` AS cl1 ON `wikipage`.page_id=cl1.cl_from AND (cl1.cl_to='Posted_2019-10-08') WHERE 1=1 AND `wikipage`.page_is_redirect=0 ORDER BY sortkey ASC LIMIT 2000 OFFSET 0

Error message is:

Scores submitted: This monthLast monthArchive